Със заповед на Ректора на ИУ – Варна № РД14-3101/12.11.2020 г. на основание на основание раздел I, т. 4, т. 6, т. 11 и т. 14 от заповед № РД-01-651/11.11.2020 г. на министъра на здравеопазването и чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО неприсъственият електронно базиран учебен процес за всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение в Икономически университет – Варна продължава до края на зимния семестър на учебната 2020/2021 година.

Присъствено могат да бъдат провеждани следните лабораторни или семинарни практически занятия: в ОКС „професионален бакалавър“ – по дисциплината „Технология на обслужване в бара“ за студентите от трети курс, по дисциплината „Стокознание“ за студентите от първи курс, както и маршрутните практики за студентите от първи и втори курс.

Провеждането на изпитите (с изключение на практическите) от редовната изпитна сесия на студентите от ОКС „професионален бакалавър“, задочна форма на обучение, ще се осъществи онлайн. Указанията за дистанционното провеждане на изпитите трябва да бъдат публикувани в курса по съответната дисциплина в платформата за е-обучение.

14-3101_12112020140901