Студентите, завършили семестриално, които ще полагат държавен изпит през месец май 2021 г. трябва да представят следните документи:
– Заявление за допускане до държавна изпитна сесия (купува се от книжарницата на 1 ет. в I корпус на университета);
– Две снимки формат 3,5/4,5 см, като на гърба на снимките дипломантът написва факултетен №, специалност и трите си имена;
– Заявленията се подават в Учебен отдел на Колежа до 29.04.2021 г.
Студентите, които ще се явяват на държавен изпит задължително трябва да са върнали заетите от библиотеката книги преди подаване на документите. Не се допускат до държавен изпит студенти с непогасени задължения за общежития. В сградата на ИУ – Варна се допускат само лица, носещи лични предпазни средства.