ПН 3.9 „Туризъм“ в ИУ-Варна, в т.ч. Колеж по туризъм – Варна, с решение на Постоянната комисия по стопански науки и управление към Националната агенция за оценяване и акредитация получава програмна акредитация на 15.01.2020 г. / Протокол № 2, с обща оценка 9.71, със срок на валидност шест години за обучение на студенти в ОКС „професионален бакалавър“ , „бакалавър“ и „магистър“. Капацитетът на професионално направление 3.9 „Туризъм“ във Икономически университет Варна е за ОКС „професионален бакалавър“ – 700 студенти (редовна и задочна форма на обучение, в специалности “Мениджмънт на туризма”, “Мениджмънт на свободното време” и “Мениджмънт на хотели и ресторанти“) за ОКС „бакалавър“ – 760 студенти (редовна и дистанционна форма на обучение), за ОКС „магистър” – 140 студенти (редовна и задочна форма на обучение).

При предхоната акредитация, ПН 3.9 „Туризъм” в ИУ – Варна, в т.ч. Колеж по туризъм – Варна получава програмна акредитация през месец ноември 2013 г. с обща оценка 9.70, със срок на валидност шест години за обучение на студенти в ОКС „професионален бакалавър“ , „бакалавър“ и „магистър“.Определен е общ капацитет от 1600 студенти, в т.ч.: 700 за ОКС „професионален бакалавър“, 760 за ОКС „бакалавър“ и 140 за ОКС „магистър“ (редовна, задочна и дистанционна форми на обучение).