Съгласно Правилник на ИУ-Варна, приет на 21.11.2003 г. от Общото събрание на ИУ-Варна, последно променен на 14.11.2019 г.:

Общото събрание е висш орган за управление на колежа. Неговият числен състав и структура се определят от действащия Съвет на колежа и се състои от:

 1. хабилитирани лица на основен трудов договор от ИУ –Варна –20%;
 2. всички нехабилитирани преподаватели на основен трудов договор в колежа –50%;
 3. студенти –не по-малко от 15%;
 4. административен персонал –до 15%.

Функциите и правомощията на Общото събрание на Колежа са:

 1. определя числения състав на Съвета на колежа и избира с тайно гласуване неговите членове;
 2. избира с тайно гласуване директор на колежа от хабилитирания състав на ИУ –Варна по предложение на ректора;
 3. обсъжда и взема решения по всички основни въпроси, свързани с обучението на студенти, развитието на академичния състав, научновнедрителската дейност, международното сътрудничество и др.;
 4. приема и променя организационната структура на колежа;
 5. избира с явно гласуване на всяко заседание председател измежду хабилитираните членове на своя състав;
 6. обсъжда и приема ежегоден отчет за дейността на колежа;
 7. обсъжда и приема план за стопанската дейност и разпреде-лението на финансовите средства от бюджета;
 8. обсъжда и приема вътрешни правила за организация на ра-ботната заплата.