Съгласно Правилник за дейността на Икономически университет – Варна, приет на 21.11.2003 г. от Общото събрание на ИУ-Варна, последно променен на 26.11.2020 г., Общото събрание на колежа, съгласно чл. 38 е:

Орган за управление на колежа. Неговият числен състав и структура се определят от действащия съвет на колежа.

(2) Общото събрание на колежа се състои от членове на академичния състав на основен трудов договор, представители на административния персонал и студенти, както следва:

  1. членове на академичния състав на основен трудов договор – не по-малко от 70%;
  2. студенти – не по-малко от 15%;
  3. административен персонал – до 15%.

Функциите и дейностите на Общото събрание на колежа са:

  1. избира с тайно гласуване за срока на мандата си председател и негов заместник от хабилитираните си членове;
  2. определя числения състав на съвета на колежа и избира с тайно гласуване неговите членове;
  3. избира с тайно гласуване директор на колежа от хабилитирания състав на ИУ – Варна по предложение на ректора;
  4. обсъжда и взема решения по всички основни въпроси, свързани с обучението на студенти, развитието на академичния състав, международното сътрудничество и др.;
  5. обсъжда и приема ежегоден отчет за дейността на колежа и неговото състояние;
  6. разглежда и решава други въпроси, свързани с дейността и управлението на колежа.