Съгласно Правилник за дейността на ИУ-Варна, приет на 21.11.2003 г. от Общото събрание на ИУ-Варна, последно променен на 26.11.2020 г., чл.41 (1) Съветът на колежа е орган за управление на учебната, практическата, научноприложната и квалификационната дейност на колежа.

(2) Членовете на съвета на колежа се избират измежду членовете на общото събрание на колежа.

(3) Директорът на колежа е по право член на съвета на колежа и негов председател.

Чл. 42. Съветът на колежа се състои от не по-малко от 21 членове и включва представители на академичния състав на основен трудов договор и студенти, както  следва:

 1. представители на академичния състав – не по-малко от 75% и
  не повече от 85%;
 2. представители на студентите – не по-малко от 15%

Функциите и дейностите на Съвет на колежа са:

 1. определя образователната и научноизследователска политика на колежа;
 2. обсъжда и приема: годишен план за работата на колежа, план за организиране и провеждане на кандидатстудентската кампания;
 3. по предложение на директора избира зам.-директор на колежа;
 4. утвърждава избора на ръководителите на катедри, по предложение на катедрените съвети след конкурс по документи;
 5. прави предложения пред АС на ИУ – Варна за обявяване на конкурси за хабилитирани преподаватели и главни асистенти съгласно
  ПУРПНСЗАД;
 6. 6а. прави предложение пред факултетния съвет на факултет със специалност в същото професионално направление за утвърждаване на научно жури за провеждане на предложени конкурси за хабилитирани преподаватели и главни асистенти съгласно ПУРПНСЗАД;
  6б. въз основа на резултати от конкурси прави предложение пред факултетния съвет на факултет със специалност в същото професионално направление за избор на хабилитирани преподаватели и главни асистенти съгласно ПУРПНСЗАД;
 7. обсъжда и предлага за утвърждаване в АС квалификационните характеристики и учебните планове на специалностите от колежа;
 8. приема и променя учебните програми по учебните дисциплини, изучавани от специалностите в колежа;
 9. обсъжда и предлага на АС на ИУ – Варна за одобрение броя и вида на специалностите, формите на обучение, броя на приеманите студенти и правилата за прием;
 10. определя списъчния и структурния състав на общото събрание на колежа и начина за избор на неговите членове;
 11. определя индивидуалната натовареност и изследователската заетост на преподавателските кадри в колежа;
 12. избира атестационна комисия по предложение на директора; обсъжда и приема резултатите от атестирането на членовете на академичния състав на колежа и в случаите по чл. 58, ал. 1, т. 6 от ЗВО ги предлага на ректора за решение;

Директорът на колежа решава всички студентски въпроси, които са в правата на декана.