Съгласно Правилник на ИУ-Варна, приет на 21.11.2003 г. от Общото събрание на ИУ-Варна, последно променен на 14.11.2019 г.:

Съветът на колежа е орган за управление на учебната, практическата, научноприложната и квалификационната дейност на колежа със следния състав:

 1. Членовете на съвета на колежа се избират измежду членовете на общото му събрание, които са от 25 до 35 членове както следва:

– хабилитирани преподаватели –до 25%;

– нехабилитирани преподаватели –до 60%;

– представители на студентите –не по-малко от 15%.

 1. Директорът на колежа е по право член на съвета на колежа и негов председател.
 2. Директорът на колежа в своята дейност се подпомага от зам.-директор.

Функциите на зам.-директора се определят от директора на колежа.

Съветът на колежа има следните функции и правомощия:

 1. определя образователната и научноприложната политика на колежа;
 2. обсъжда и приема: годишен план за работата на колежа, план за организиране и провеждане на кандидатстудентската кампания;
 3. по предложение на директора избира зам.-директор на колежа;
 4. утвърждава избора на ръководителите на катедри (секции), по предложение на катедрените (секционните) съвети след конкурс по документи;

и изследователската заетост на преподавателските кадри;

5.определя правилата за атестиране на академичния състав на колежа и избира атестационна комисия по предложение на директо-ра;

 1. обсъжда плановете за издаване на учебници и учебни пома-гала и предлага на АС тяхното приемане;
 2. приема индивидуалните планове за обучение на студентите;
 3. периодично обсъжда резултатите от обучението на студентите;
 4. утвърждава предложенията на катедрите (секциите) за привличане на хонорувани преподаватели;
 5. приема аудиторната и извънаудиторната натовареност на академичния състав на колежа;
 6. по предложение на катедрите (секциите) възлага четене на лекции и провеждане на изпити по специалните дисциплини от нехабилитирани преподаватели с научна степен;
 7. съгласувано с ръководните органи на ИУ –Варна взема решения за сдружаване с висши училища и научни организации;
 8. обсъжда проекти на документи за дейността на колежа и ги предлага за приемане от общото събрание.

По предложение на ректора на ИУ –Варна за дирек-тор на колежа се избира хабилитирано в съответната научна област лице, което ена основен трудов договор в ИУ –Варна.

Директорът на колежа се назначава от ректора на ИУ –Варна и организира, ръководи и носи от-говорност за цялостната дейност на колежа и го представлява пред външни органи и лица. Той се отчита пред ректора на ИУ –Варна, общото събрание и съвета на колежа.

Директорът на колежа решава всички студентски въпроси, които са в правата на декана.