ОКС: Професионален бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 6

Професионална квалификация: Туризъм

Професионално направление: Туризъм

ОБУЧЕНИЕ

Обучението в специалността дава професионални знания и умения за изпълнение и управление на културни, спортни и развлекателни дейности, екскурзоводство, анимация, туристическо информационно обслужване, занимания с деца и младежи, специални събития, създава компетенции за успешни предприемачи в туризма, за управленски позиции на низово и средно равнище и ръководство на екипи в туристически фирми и в различни сектори на индустрия на свободното време.

Специалността е акредитирана за период 2018-2024 г. с оценка 9.71
Обучението на студентите от специалност „Мениджмънт на свободното време“ се осъществява в сътрудничество с Варненска туристическа камара.

От учебната 2020/2021 година специалността се трансформира в „Мениджмънт на туризма и свободното време“

РЕАЛИЗАЦИЯ

 • мениджър на културно-информационен, спортен, развлекателен, рекреационен център
 • организатор на туристически, спортни, културни, конгресно-конферентни и други дейности
 • специалист в звена на общински структури и неправителствени организации за детски и младежки дейности и спорт
 • агент по продажбите в развлекателни и тематични паркове, в туристически агенции, във ваканционни селища и комплекси
 • екскурзовод-аниматор
 • организатор на свободното време в атракционни обекти
 • мениджър екип за специални събития
 • преводач-придружител
 • бизнес-секретар и кореспондент, вкл. в институции и неправителствени организации в сферата на туризма и свободното време
 • мениджър екип във фирми за обслужване на клиенти, вкл. онлайн платформи

БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ

 • Фън Пойнт ЕООД
 • New Life Beauty and Spa
 • „Интернобмен“ ЕООД

Информация за Кандидатстване – ТУК!

Колеж по туриъм – Варна
Трети корпус на ИУ-Варна, бул. Сливница 182 А, каб. 3-102
Email: college_varna@ue-varna.bg
Тел. 0879 313 926; 052 620 722
https://www.facebook.com/groups/71229177891/

I. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика е основа за разработването на учебна документация, отговаряща на изискванията на ЗВО за обучение и подготовка на професионални бакалаври в специалност „Мениджмънт на свободното време“ в Колеж по туризъм – Варна. Квалификационната характеристика представя:

 • обучението по специалността – съдържание, методи на обучение и оценка;
 • професионалните знания, умения и компетенции, които се придобиват в резултат на обучението по специалността
 • възможностите за реализиция след придобивана на професионалната квалификация и ОКС „професионален бакалавър“ по специалността.

II. Професионални знания и умения

Обучението създава специалисти по свободното време и туризъм и управленски кадри на низово и средно равнище в сферата на туризма и свободното време. Обучението по специалността „Мениджмънт на свободното време“ дава професионални знания и умения за изпълнение и управление на дейности в направления в индустрията на свободното време и туризма като културни, спортни, развлекателни сектори, туроператорска дейност, екскурзоводство, анимация, туристическо информационно обслужване, специализирани занимания с деца и младежи, забавления в центрове за търговия и свободно време и туристически комплекси и др.

III. Обучение по специалност „Мениджмънт на свободното време“

Курсът на обучение е с продължителност 3 години, в редовна форма. Обучението включва:

 • теоретична подготовка – фундаментални дисциплини от стопански и социални науки,
 • специализирани дисциплини за туризъм, анимация, индустрия на свободното време, мениджмънт на специални събития, туроператорска и турагентска дейност, екскурзоводство и туристически ресурси, пешеходен туризъм, информационни системи в пътнически агенции и центрове за свободно време, за придобиване на умения за комуникации, работа в екип и спортна дейност, специализирана подготовка по два чужди езика,
 • практическа подготовка – задължителна маршрутна практика,  задължителна практика в базов обект (център за свободно време) и летен стаж – два пъти по 45 дена.

Студентите в специалност „Мениджмънт на свободното време“ получават образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ след полагане на държавни изпити – комплексен теоретичен, практически по специалността и изпити по първи и втори чужд език.

Обучението се провежда чрез аудиторни и извънаудиторни занимания. Аудиторните  занимания са лекции, семинарни упражнения и учебни занятия по чужд език. Лекциите се осъществяват чрез традиционни методи, презентации и дискусии по актуални въпроси, вкл. с участие на експерти и представителите на туристическия бизнес и инстутиции, които са важни за развитието на туризма. Семинарните упражнения се осъществяват чрез работа по казуси, ролеви игри, представяне на предварително поставени задачи, вкл. екипна работа и разработване на проекти с практическо приложение, прилагане на практика, в среда близка до реалната, на знания и умения по специализирани дисциплини и др. Учебните занятия по чужд език се провеждат чрез семинарни занятия по специализирани системи за чуждоезиково обучение в туризма и свободното време. Извънаудиторните занимания обхващат учебна практика в базов обект, подготовка на курсови работи и реферати, работа по задачи за семинарни упражнения и проекти,  търсене, систематизиране и ползване на литература и специализирана информация, подготовка за тестове и изпити, посещения на фирми от сферата на туризма и свободното време и други.

Оценяването е за работа през семестър, изпити по чужд език през семестъра и за положен изпит по време на сесията. Методите за оценка са оценяване на работата на студентите по време  семинарни упражнения, на разработени курсови работи и реферати, на изготвени отчети и проекти, оценяване на резултати от тест, специалзирани тестове по чужд език и писмено изложение по определена тема.

IV. Възможности за реализация

След завършване на обучението професионалният бакалавър по „Мениджмънт на свободното време“ придобиват компетенции, които им позволяват да заемат  длъжности като мениджър на културно-информационен, спортен, развлекателен, рекреационен център, мениджър в звена на общински структури и неправителствени организации за детски и младежки дейности и спорт, офис мениджър и агент по продажбите в туристически агенции и представителства на туроператори, екскурзовод-аниматор, организатор на свободното време в атракционни обекти и хотелски комплекси, организатор на туристически, спортни, културни, конгресно-конферентни и други специални събития, преводач-придружител и др.

По-нататъшното развитие и растеж на професионалните бакалаври по „Мениджмънт на свободното време“ в професиите по специалността и в управленската структура изисква от тях повишаване на придобитата квалификация чрез продължаване на обучението им в образователно-квалификационна степен „магистър“ в същото професионално направление „Туризъм“.

V. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Мениджмънт на свободното време“

Дипломираните професионални бакалаври  по „Мениджмънт на свободното време“ придобиват ключови и професионални компетенции, които им дават възможност ръководят звена, сектори и екипи за обслужването на клиенти за екскурзоводска и анимационна дейност, притежават богата палитра от знания по история, география, археология, етнография, лингвостранознание, получават знания по маркетинг на свободното време и туризма и умеят да разработват, оферират, рекламират и да продават продуктите на свободното време и туристическите продукти на пазара, умеят да планират, калкулират и организират туристически пътувания с обща цена, да планират, прилагат и контролират технологичните процеси в индустрията на свободното време в областта на културата, спорта, развлеченията и туризма, умеят да ръководят персонала и да работят в екип, полагат грижи за клиентите като прилагат стандарти и системи за управление на качеството, умеят да използват комуникационна и информационна техника, технологии и компютърни информационни системи в развлекателни и рекреационни центрове, туроператорски фирми, притежават умения за комуникация на два или три чужди езика, познават народопсихологията на туристи от различни националности, притежават комуникативни и организационни умения за създаване на качествен анимационен продукт, умеят да водят отчетност и счетоводни операции, да извършват анализ и прогнози на дейности в областта на свободното време и туризма, да прилагат правно-нормативната уредба в туризма.

Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Въведение в туризма  1 5 Изпит 150 105 45
Бизнес-информационни технологии  2 5 Изпит 150 105 45
Избираеми дисциплини (1)

 • Бизнес комуникации
 • Специализирани видове туризъм
3 5 Изпит 150 105 45
Маркетинг в туризма  4 5 Изпит 150 105 45
Счетоводство на туристическото предриятие  5 5 Изпит 150 105 45
Управление в туризма 5 5 Изпит 150 105 45
Право в туризма 6 5 Изпит 150 105 45
Управление на човешките ресурси в туризма  6 5 Изпит 150 105 45
Общо за Фундаментални 40 1200 840 360
Специални
Екскурзоводство 1 4 Изпит 120 75 45
Странознание 1 4 Изпит 120 75 45
Избираеми дисциплини (1)

 • Първи чужд език – Френски
 • Първи чужд език – Руски
 • Първи чужд език – Немски
 • Първи чужд език – Английски
1 5 Текуща оценка 150 90 60
Избираеми дисциплини (1)

 • Втори чужд език – Руски
 • Втори чужд език – Немски
 • Втори чужд език – Английски
 • Втори чужд език – Френски
1 9 Текуща оценка 270 195 75
Пътнически агенции и транспорт в туризма  2 4 Изпит 120 75 45
Интеркултурна комуникация 2 4 Изпит 120 75 45
Физическо възпитание и спорт 2 2 Текуща оценка 60 0 60
Избираеми дисциплини (1)

 • Първи чужд език – Немски
 • Първи чужд език – Френски
 • Първи чужд език – Английски
 • Първи чужд език – Руски
2 5 Текуща оценка 150 105 45
Избираеми дисциплини (1)

 • Втори чужд език – Френски
 • Втори чужд език – Руски
 • Втори чужд език – Немски
 • Втори чужд език – Английски
2 9 Изпит 270 195 75
Пешеходен туризъм и ориентиране 3 3 Изпит 90 60 30
Избираеми дисциплини (1)

 • Икономика на туристическото предприятие
 • Социална психология в туризма 
 • Технология на обслужването в пътнически агенции и транспорт
 • Технология на обслужване в бара
 • Фолклорно обредни практики и туризъм
3 4 Изпит 120 90 30
Избираеми дисциплини (1)

 • Първи чужд език – Френски
 • Първи чужд език – Руски
 • Първи чужд език – Немски
 • Първи чужд език – Английски
3 4 Текуща оценка 120 75 45
Избираеми дисциплини (1)

 • Втори чужд език – Немски
 • Втори чужд език – Френски
 • Втори чужд език – Английски
 • Втори чужд език – Руски
3 8 Текуща оценка 240 150 90
Индустрия на свободното време 4 4 Изпит 120 75 45
Анимация в туризма 4 3 Изпит 90 45 45
Избираеми дисциплини (1)

 • Първи чужд език – Френски
 • Първи чужд език – Руски
 • Първи чужд език – Немски
 • Първи чужд език – Английски
4 4 Текуща оценка 120 75 45
Избираеми дисциплини (1)

 • Втори чужд език – Френски
 • Втори чужд език – Руски
 • Втори чужд език – Немски
 • Втори чужд език – Английски
4 8 Текуща оценка 240 150 90
Избираеми дисциплини (1)

 • Бит, традиции и кулинарно изкуство
 • Сомелиерство
 • Маркетингови комуникации в туризма
 • Културно наследство и туризъм
 • Технология на обслужване в хотела и ресторанта
4 4 Изпит 120 90 30
Маркетинг и мениджмънт на събитията  5 4 Изпит 120 75 45
Избираеми дисциплини (1)

 • Първи чужд език – Френски
 • Първи чужд език – Руски
 • Първи чужд език – Немски
 • Първи чужд език – Английски
5 4 Текуща оценка 120 75 45
Избираеми дисциплини (1)

 • Втори чужд език – Френски
 • Втори чужд език – Руски
 • Втори чужд език – Немски
 • Втори чужд език – Английски
5 4 Текуща оценка 120 60 60
Избираеми дисциплини (1)

 • Първи чужд език – Френски
 • Първи чужд език – Руски
 • Първи чужд език – Немски
 • Първи чужд език – Английски
6 3 Текуща оценка 90 60 30
Избираеми дисциплини (1)

 • Втори чужд език – Френски
 • Втори чужд език – Руски
 • Втори чужд език – Немски
 • Втори чужд език – Английски
6 3 Текуща оценка 90 30 60
Общо за Специални 106 3180 1995 1185
Практически
Уводна маршрутна практика 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна маршрутна практика – I чужд език 3 3 Текуща оценка 100 55 45
Учебна маршрутна практика – II чужд език 3 1 Текуща оценка 30 15 15
Учебна практика в спортно-рекреационен /културно-развлекателен център/ 4 3 Текуща оценка 90 75 15
Учебна маршрутна практика – I чужд език 4 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна маршрутна практика – II чужд език 4 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна маршрутна практика – I чужд език 5 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна маршрутна практика – II чужд език 5 3 Текуща оценка 90 60 30
Грижа за клиента 6 2 Изпит 60 45 15
Общо за Практически 24 730 490 240
Практическо обучение
Практическо обучение (летен производствен стаж) 2 3 Текуща оценка 0 0 0
Практическо обучение (летен производствен стаж) 4 2 Текуща оценка 0 0 0
Общо за Практическо обучение 5 0 0 0
Дипломиране
Държавен изпит – първи чужд език 6 2 Изпит 0 0 0
Държавен изпит – втори чужд език 6 2 Изпит 0 0 0
Комплексен държавен изпит по специалността 6 3 Изпит 0 0 0
Практически държавен изпит по специалността 6 3 Изпит 0 0 0
Общо за Дипломиране 10 0 0 0
Общо за целия курс на обучение 185 5110 3325 1785