В периода между март и април може да направите избор на дисциплини, включени в избираемите блокове по учебния план, по който се обучавате.

Изборът се прави като влезете в своя профил в „Студентско състояние“ и изберете „Изборни дисциплини“.

Избираемите дисциплини следва да се подреждат по степен на желание за изучаване.

Факултативните дисциплини не са задължителни и се избират само при желание за изучаването им. За избралите дадена факултативна дисциплина тя става задължителна за изучаване.