Датите за явяването на студентите от ОКС, професионален ,бакалавър“  на неположени (от предходни учебни години), приравнителни изпити, както и за студентите на индивидуален план на обучение  са в периода от 8 март до 27 април 2022 г. в редовна и задочна  форма на обучение. Датите  се публикуват на профилите на преподавателите-титуляри на дисциплината. Титулярът на дисциплината е преподавател, който води лекциите по дисциплината. Провеждането на посочените изпити през м. март  е дистанционно         (неприсъствено), а през м. април в съответствие с епидемичната обстановка и издадените заповеди.

Студентите, явяващи се на тези изпити, заявяват по електронен път на e-mail на преподавателя-титуляр на учебната дисциплина намерението си за явяване на изпит на посочената от него дата, както и на инспектор студенти, обслужващ специалността не по-късно от два дни преди датата  на провеждане на изпита за изготвяне на индивидуален протокол. Индивидуалният протокол се изготвя от инспекторите  и се изпраща по електронен път (на e-mail) на преподавателя и студента.

Заплащането за явяването на  неположени изпити  се извършва на посочената банкова сметка  , не по-късно от два дни преди датата за явяване. Студентът сканира платежното от банката и го изпраща по e-mail на инспектора.

Банкова сметка: ДСК ЕАД
IBAN: BG02STSA93003144101600
BIC код: STSABGSF
Титуляр: Колеж по туризъм – Варна при ИУ-Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Фак. номер, Специалност и Трите имена на студента