СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ 2021 г.

21 април 2021 г.

13 ч., зала 3-201

Колежът по туризъм – Варна традиционно организира всяка година Студентска научна сесия през месец април,  в рамките на прегледа на студентската научна дейност в Икономически университет – Варна.

 

Целта на научната сесия е студентите от всички специалности и курсове да покажат придобитите теоретични знания по туризъм и уменията за прилагане на изследователски, научни и иновативни подходи при разрешаването на въпроси и проблемни ситуации в сектора.

По време на Студентската научна сесия студентите презентират разработени от тях проекти през учебната година под научното ръководство на преподаватели от Колежа.

 

Тематичните направления за проектите са:

 1. Дигиталните технологии и туристическо търсене – промени – избор на места, начин на покупка и потребление, нови изисквания и желания, по света и/или в България, вкл. Варна;
 2. Дигиталните технологии и туристическото предлагане, в ресторантьорството и хотелиерството – добри практики в България и  по света, възможности за приложение в България, вкл. може да бъде за конкретни технологии като добавена и виртуална реалност, изкуствен интелект и роботи, мобилни приложения, Интернет на нещата
 3. Влияние на пандемията с Covid-19 върху развитието на туризма, туристическите обекти и бизнеса и предложения за промени / начин на преодоляване на негативни въздействия
 4. Нов облик на професията екскурзовод в съвременната реалност и нови професии / умения и знания, които са необходими в туризма
 5. Интеркултраната комуникация в туризма, вкл. в контекста на използване на съвременните дигитални технологии

 

Съгласно посочените критерии, студентските разработки се класират на първо, второ и трето място.

 

Награди:

 • Парични награди за студентите, чиито разработки са на първо, второ и трето място и препоръки.
 • Публикация за отличената на първо място в сборник със студентски разработки от Студентска научна конференция на ИУ-Варна 2021 г., издаден от Университетско издателство „Наука и икономика“
 • Поощрителни награди и грамоти за всички участници
 • Публикация в сборник на Колежа с разработки от студентска научна сесия 2021 .

 

Журито за оценка на студентските разработки и презентации ще бъде в състав: председател доц.д-р Снежина Кадиева, членове: доц.д-р Генка Рафаилова, доц.д-р Гинка Димитрова, ст.пр. д-р Светла Недева и гл.ас. д-р Златка Тодорова.

 

Изисквания и важни дати:

Дата и място на провеждане: 21 април 2021 г.от 13 ч. в зала 201 в Колеж по туризъм – Варна или онлайн, в случай на извънредни противоепидемиологични мерки.

Заявка за участие: до 12 април 2021 г. на председателя на научното жури, по определен образец, приложен в сайта на Колежа.

 

Печатен вариант на студентските разработки: да се представи до 19 април 2021 г.на научния ръководител.

Печатната разработка трябва да бъде в размер до 8 стандартни машинописни страници (шрифт TimesNewRoman 12) и приложения – снимки, схеми и т.н. до 4 страници.

 

Съдържание на печатната разработка:  

 1. Заглавна страница с тема, имена на научен ръководител и на автора (авторите), факултетен номер, курс, специалност
 2. План-съдържание
 3. Резюме (до 1 страница)
 4. Заключение (до 1 страница)
 5. Източници на информация и използвана литература

 

Критериите за оценка на разработките са:

 1. Общо оформление и структура на проекта
 2. Умения и знания за анализ и използване на теорията и информацията, вкл. подходящо избрани теоретични концепции и знания от приложените дисциплини, данни, информационни източници, обекти от индустрията на свободното време и туризма и др.
 3. Умения и знания за излагане и аргументиране на идеи и становища чрез примери, данни, резултати от изследвания и т.н.: писмено и при отговаряне на въпроси
 4. Творческа и изследователски принос – представяне на иновативни идеи и решения, изследване на проблеми и тенденции и тяхното обобщение, проучване на обекти, препоръки и др.

 

Регламент на провеждането на студентската научна сесия:

 • Презентация на всяка разработка, в рамките на 8 минути
 • Задаване на въпроси от комисията и публиката към участника или екипа след всяка трета или четвърта презентация и съответно отговаряне на въпросите от страна на участниците
 • Оценка на проектите и представянето на участниците след приключване на всички презентации
 • Обявяване на резултатите и класираните студенти на първите три места
 • Връчване на грамоти и отличия

 

Заявката да бъде писмена:

 

Заявка за участие в студентска научна сесия 2021 г.

 

Тема на разработката/доклада: ………………………………………………………………………………

 

Научен ръководител: …………………………………………………………………………………………….

 

Трите имена на студента………………………………………………………………………………………..

 

Специалност, курс, група, фак.номер:……………………………………………………………………

 

ЕГН,

телефон, email,

домашен адрес ……………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………….