ОКС: Професионален бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 6

Професионална квалификация: Туризъм

Професионално направление: Туризъм

Обучението в специалността дава професионални знания и умения за изпълнение и управление на  туроператорска и турагентска дейност, екскурзоводство и туристическо информационно обслужване,  на спортни, развлекателни и културни дейности, създава компетенции за успешни предприемачи в туризма, за управленски позиции на низово и средно равнище и ръководство на екипи в туристически фирми.

СПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • Екскурзоводство
 • Странознание
 • Пътнически агенции и транспорт в туризма
 • Технология на обслужване в пътническа агенция
 • Индустрия на свободното време
 • Мениджмънт и маркетинг и на събитията
 • Културно наследство и туризъм
 • Първи чужд език – специализиран в туризма и свободното време
 • Втори чужд език – специализиран в туризма и свободното време

ПРАКТИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • Учебна маршрутна практика /първи чужд език/
 • Учебна маршрутна практика /втори чужд език/
 • Учебна практика в пътническа агенция
 • Грижа за клиента

Реализация на завършилите специалността:

 • Офис-мениджър в пътнически агенции,
 • представител на туроператори и транспортни фирми
 • мениджър на културно-информационен, спортен, развлекателен, рекреационен център
 • екскурзовод 
 • Организатор и изпълнител на специализирани  туристически пътувания
 • Мениджър екип за специални събития и спортно-развлекателни услуги, за анимация
 • мениджър екип и специалист в транспортни инфраструктурни обекти като летище, морска гара и други
 • преводач-придружител;
 • бизнес-секретар и кореспондент, вкл. в институции и неправителствени организации в сферата на туризма и свободното време;
 • мениджър екип във фирми за обслужване на клиенти, вкл. онлайн платформи

Бизнес партньори:

 • ДЕСТИНЕЙШЪН ТУРИСТИК СЪРВИСEС ООД
 • MTS Globe Bulgaria
 • „ИНТЕРНОБМЕН“ ЕООД

Специалността е акредитирана за период 2018-2024 г. с оценка 9.71. Обучението на студентите от специалност „Мениджмънт на туризма и свободното време“ се осъществява в сътрудничество с Варненска туристическа камара и Варненска асоциация на туристическите агенции.

За допълнителна информация: www.ct-varna.com

Колеж по туриъм – Варна
Трети корпус на ИУ-Варна, бул. Сливница 182 А, каб.3-102
Email: college_varna@ue-varna.bg
Тел. 0879 313 926; 052 620 722
https://www.facebook.com/groups/71229177891/

Прочетете повече – ТУК!

Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Въведение в туризма  1 5 Изпит 150 105 45
Бизнес-информационни технологии  2 5 Изпит 150 105 45
Избираеми дисциплини (1)

 • Бизнес комуникации
 • Специализирани видове туризъм
3 5 Изпит 150 105 45
Маркетинг в туризма  4 5 Изпит 150 105 45
Счетоводство на туристическото предриятие  5 5 Изпит 150 105 45
Управление на туризма 5 5 Изпит 150 105 45
Право в туризма 6 5 Изпит 150 105 45
Управление на човешките ресурси в туризма  6 5 Изпит 150 105 45
Общо за Фундаментални   40   1200 840 360
Специални
Екскурзоводство 1 4 Изпит 120 75 45
Странознание 1 4 Изпит 120 75 45
Избираеми дисциплини (1)

 • Втори чужд език – Английски
 • Втори чужд език – Немски
 • Втори чужд език – Руски
 • Втори чужд език – Френски
1 9 Текуща оценка 270 180 90
Избираеми дисциплини (1)

 • Първи чужд език – Френски
 • Първи чужд език – Руски
 • Първи чужд език – Немски
 • Първи чужд език – Английски
1 5 Текуща оценка 150 90 60
Пътнически агенции и транспорт в туризма  2 4 Изпит 120 75 45
Интеркултурна комуникация 2 4 Изпит 120 75 45
Физическо възпитание и спорт 2 2 Текуща оценка 60 0 60
Избираеми дисциплини (1)

 • Втори чужд език – Английски
 • Втори чужд език – Немски
 • Втори чужд език – Руски
 • Втори чужд език – Френски
2 9 Изпит 270 180 90
Избираеми дисциплини (1)

 • Първи чужд език – Френски
 • Първи чужд език – Руски
 • Първи чужд език – Немски
 • Първи чужд език – Английски
2 5 Текуща оценка 150 105 45
Технология на обслужването в пътнически агенции и транспорт 3 4 Изпит 120 90 30
Избираеми дисциплини (1)

 • Икономика на туристическото предприятие
 • Пешеходен туризъм и ориентиране
 • Социална психология в туризма 
 • Превод в туризма
 • Технология на обслужването в бара
3 4 Изпит 120 90 30
Избираеми дисциплини (1)

 • Втори чужд език – Английски
 • Втори чужд език – Немски
 • Втори чужд език – Руски
 • Втори чужд език – Френски
3 8 Текуща оценка 240 150 90
Избираеми дисциплини (1)

 • Първи чужд език – Френски
 • Първи чужд език – Руски
 • Първи чужд език – Немски
 • Първи чужд език – Английски
3 4 Текуща оценка 120 75 45
Анимация в туризма 4 3 Изпит 90 45 45
Информационни системи в пътническите агенции и транспорта 4 3 Изпит 90 60 30
Избираеми дисциплини (1)

 • Втори чужд език – Английски
 • Втори чужд език – Немски
 • Втори чужд език – Руски
 • Втори чужд език – Френски
4 8 Текуща оценка 240 150 90
Избираеми дисциплини (1)

 • Първи чужд език – Немски
 • Първи чужд език – Френски
 • Първи чужд език – Английски
 • Първи чужд език – Руски
4 4 Текуща оценка 120 75 45
Избираеми дисциплини (1)

 • Бит, традиции и кулинарно изкуство
 • Индустрия на свободното време
 • Маркетингови комуникации в туризма
 • Културно наследство и туризъм
 • Технология на обслужване в хотела и ресторанта
4 4 Изпит 120 90 30
Маркетинг и мениджмънт на събитията  5 4 Изпит 120 75 45
Избираеми дисциплини (1)

 • Втори чужд език – Руски
 • Втори чужд език – Английски
 • Втори чужд език – Френски
 • Втори чужд език – Немски
5 4 Текуща оценка 120 60 60
Избираеми дисциплини (1)

 • Първи чужд език – Френски
 • Първи чужд език – Руски
 • Първи чужд език – Немски
 • Първи чужд език – Английски
5 4 Текуща оценка 120 75 45
Избираеми дисциплини (1)

 • Втори чужд език – Английски
 • Втори чужд език – Немски
 • Втори чужд език – Руски
 • Втори чужд език – Френски
6 3 Текуща оценка 90 30 60
Избираеми дисциплини (1)

 • Първи чужд език – Руски
 • Първи чужд език – Немски
 • Първи чужд език – Английски
 • Първи чужд език – Френски
6 3 Текуща оценка 90 60 30
Общо за Специални   106   3180 1980 1200
Практически
Уводна маршрутна практика 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна маршрутна практика – I чужд език 3 3 Текуща оценка 90 45 45
Учебна маршрутна практика – II чужд език 3 1 Текуща оценка 30 15 15
Учебна маршрутна практика – I чужд език 4 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна маршрутна практика – II чужд език 4 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна практика в пътническа агенция 4 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна маршрутна практика – I чужд език 5 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна маршрутна практика – II чужд език 5 3 Текуща оценка 90 60 30
Грижа за клиента 6 2 Изпит 60 45 15
Общо за Практически   24   720 465 255
Практическо обучение
Практическо обучение (летен производствен стаж) 2 3 Текуща оценка 0 0 0
Практическо обучение (летен производствен стаж) 4 2 Текуща оценка 0 0 0
Общо за Практическо обучение   5   0 0 0
Дипломиране
Държавен изпит – първи чужд език 6 2 Изпит 0 0 0
Държавен изпит – втори чужд език 6 2 Изпит 0 0 0
Комплексен държавен изпит по специалността 6 3 Изпит 0 0 0
Практически държавен изпит по специалността 6 3 Изпит 0 0 0
Общо за Дипломиране   10   0 0 0
Общо за целия курс на обучение   185   5100 3285 1815